36.1 C
Lendava
sreda, 29. junija 2022
Domov Lendava danes Župan Janez Magyar zamolčal pojasnilo inšpektorata, sledi razrešitev direktorja KKC Lendava?

Župan Janez Magyar zamolčal pojasnilo inšpektorata, sledi razrešitev direktorja KKC Lendava?

Nadzorni odbor Občine Lendava je letos, na zahtevo župana, v Knjižnici – Kulturnem centru Lendava izvedel izredni, nato pa še redni nadzor. Ugotovili so, da je direktor KKC določena sredstva porabil nenamensko, in sicer je poravnal pravdne stroške za fizično osebo. Po teh dveh notranjih nadzorih je Občina naročila še revizijo poslovanja pri zasebnem podjetju. Tudi ugotovitev zunanje revizije je bila enaka, saj je zasebno revizijsko podjetje zapisalo, da je direktor sredstva zavoda porabil nenamensko. Nenamenska poraba sredstev se nanaša na izplačilo sodnih stroškov nekdanje predsednice sveta zavoda Silvije Hajdinjak Prendl. Svet zavoda bo zaradi navedenega pričel s postopkom razrešitve direktorja, dr. Alberta Halásza. Bo župan končno dočakal, da razrešijo direktorja? Odvisno. Javnosti in novoimenovanemu svetu zavoda KKC je namreč zamolčal ključno dokazno gradivo.

Zgodba o poskusu razrešitve direktorja Knjižnice – Kulturnega centra Lendava, dr. Alberta Halásza sega v leto 2018. Občina Lendava je kot ustanoviteljica javnemu zavodu KKC Lendava jeseni tistega leta dodelila nove naloge. Zaradi širjenja dejavnosti in novih obveznosti je zagotovila tudi novo delovno silo. Pravno obrazloženo je zahtevala v skladu z zakonodajo državne uprave prerazporeditev Dejana Süča z Občine v zavod, in sicer brez javnega razpisa. Zaposlitev se je tudi izvedla, in sicer z vsemi soglasji sveta zavoda in ustanoviteljice. Kandidat je imel vse pogoje za zaposlitev, v preteklosti je v KKC Lendava opravljal tudi posamezne projekte. Po lokalnih volitvah je v zavodu po prijavi nadzor o tej zaposlitvi opravil inšpektor za delo. Ugotovil je, da je za nepravilnost – zaposlitev brez razpisa – kot podpisnik pogodbe o delu odgovoren direktor in ne ustanoviteljica, Občina Lendava. Direktor je plačal globo 50 evrov. A se pri tem se ni končalo. Novoizvoljeni župan, Janez Magyar, je namesto, da bi raziskal in sankcioniral tovrstno početje v občinski upravi, zadevo izkoristil za poskus obračuna s svojim tekmecem na volitvah, Dejanom Süčem. Na razgovor je tik pred koncem leta pozval direktorja KKC Lendava in predsednico sveta zavoda Silvijo Hajdinjak Prendl. Na srečanju jima je bilo povedano, da mora direktor speljati odpoved pogodbe o delu novozaposlenemu Dejanu Süču, če tega ne stori pa mora predsednica svetu zavoda predlagati razrešitev direktorja. Direktor je županu pojasnil, da po Zakonu o delovnih razmerjih direktor ne more brez res tehtnega razloga odpovedati pogodbe zaposlenemu, predsednica pa je povedala, da je krivda v prvi vrsti na Občini, zato direktorjevo razrešitev ne bo predlagala, saj je inšpektor zaradi nepravilnega postopka zaposlovanja direktorja že kaznoval in je primer zaključen, zato raje, kot bi speljala postopek razrešitve, odstopi. Svet zavoda je namreč že pred srečanjem župana z direktorjem in predsednico sveta zadevo že obravnaval ter sprejel sklep, da se direktorja ne razreši, saj zanjo niso podani razlogi. Zato, ker predsednica sveta ni želela uresničiti volje župana se je začelo z razrešitvami članov sveta zavoda. Tudi namesto članice in predsednice Silvije Hajdinjak Prendl je župan imenoval novega člana sveta, ni pa izdal sklepa o razrešitvi Silvije Hajdinjak Prendl z utemeljitvijo razloga za razrešitev. Zaradi tega mandat nekaterim novim članom svet zavoda ni potrdil. Silvija Hajdinjak je zaradi tega ostala članica sveta zavoda in predsednica. Sledilo je oviranje dela sveta s strani župana. Z občinske uprave so se pošiljali dopisi, da sklici sej sveta niso veljavni, da člani sveta ne bodo prisotni na seji, celo sami člani sveta so poslali pisno opravičilo, da zaradi takšnih navodil z Občine, oz. občinske narodne skupnosti, na določeni seji ne bodo prisotni. Dokazila hrani avtor tega zapisa.

Nastalo situacijo je direktor poskusil razrešiti, zato je iskal odgovore pri raznih državnih organih in ministrstvih. Končno je Ministrstvo za javno upravo maja 2020 zapisalo, da so se pri razreševanjih in imenovanjih članov sveta zavoda zgodile nepravilnost, ki jih mora župan popraviti. Predsednici sveta zavoda pa so potrdili veljavni mandat. Vendar se kljub mnenjem MJU in celo ministrovemu opozorilu, da se Odlok o ustanovitvi zavoda, ki ni skladen z veljavno zakonodajo, mora popraviti, ni zgodilo nič. Občinski svet je konec leta 2020 končno glasoval o spremembi Odloka, a so se še pred spremembo spornih členov Odloka o ustanovitvi izvedla nova imenovanja članov sveta zavoda, pri katerih niso bile upoštevane spremembe v Odloku. Oviranje dela v KKC Lendava se je nadaljevalo vse do konca leta 2020, ko se svet zavoda več ni mogel sestati ne na rednih in ne na dopisnih sejah. Zgodilo se je celo, da je Občina najela odvetnika, ki je z zaposlenimi v občinski upravi prišel na sejo poleti leta 2020 in želel fizično preprečiti izvedbo seje, kar mu ni uspelo. O tem je poročal lokalni medij, ki je po mnenju predsednice sveta podal enostransko informacijo. Sploh županova izjava, ki jo je medij pridobil naknadno, ni odražala dejanskega stanja. Predsednice urednik ali novinar spletnega medija za mnenje ni prosil. Vsled preprečevanju enostranskega informiranja javnosti je zahtevala popravek članka. Ker popravek po njenem mnenju ni bil objavljen v celoti, saj je iz njega »izostal« zadnji, bistveni odstavek, je kot predsednica sveta zavoda vložila tožbo proti mediju v zadevi KKC Lendava. Sodišče je zaradi postopkovne napake odločilo v korist toženca. Zavod je plačal del stroškov.

Naklepno ustvarjeno krizo z nesklepčnimi sejami je župan izkoristil v svoj prid. Pred potekom mandata obstoječemu svetu zavoda, ki je bil konec avgusta letos, je še na začetku leta pozval direktorja, da z imenovanimi novimi člani ustanovi novi svet. Ker tega ni storil, saj bi s predčasno prekinitvijo mandata staremu svetu kršil zakon, je to storil župan sam. Čeprav je jasno določeno, da ustanovno sejo novega sveta lahko skliče le direktor, je 15. aprila 2021 z razlogom, da stari svet ne deluje več, župan sklical konstitutivno sejo sveta Zavoda KKC. Izmed devetih članov trije, dva predstavnika ustanovitelja in predstavnik zaposlenih, sploh niso imeli sklepa o izvolitvi za novo mandatno obdobje. Dva, ki ju je imenoval župan, nato pa to imenovanje proti veljavnim predpisom potrdil občinski svet, pa tudi ne. Sklic konstitutivne seje sveta bi moral biti nesklepčen, a so pri tem vsem pogledali skozi prste ter imenovali so predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda. Nato je takšen svet začel z delovanjem. Direktorja Alberta Halásza so zaman vabili na seje, saj po njegovem mnenju ta svet ni legitimen.
Odgovorni urednik medija, proti kateremu je predsednica sveta zavoda vložila tožbo, je prejel plačilo pravdnih stroškov. Odgovorni urednik medija, ki je bil tožena stranka v postopku, je župana in občinsko upravo junija letos obvestil, da je od KKC Lendava nakazilo pravdnih stroškov prejel kot fizična oseba. Župan je še isti dan odredil izredni nadzor občinskega nadzornega odbora v KKC Lendava. Končno poročilo je bilo izdano konec julija 2021. Iz njega izhaja, da sta v sodnem sporu nastopala Silvija Hajdinjak Prendl in odgovorni urednik medija, kot fizični osebi in v osebnem interesu. Direktor je to z dokazili zanikal, v tožbi sta bila udeležena predsednica sveta zavoda KKC in odgovorni urednik medija, in sicer v zadevi javnega zavoda KKC Lendava. Nadzorni odbor je Občini Lendava predlagal, da uvede pravne postopke zoper odgovorne osebe, da zaščiti svoje solastniške in pogodbene interese v KKC Lendava, saj je očitno, da so kršena pogodbena določila o namenskosti porabe denarnih sredstev. Sledila je prijava na državno tožilstvo, na Komisijo za preprečevanje korupcije in verjetno še kam.

Komisija za preprečevanje korupcije je postopek zaustavila, zapisali so, da je direktor izvedel poizvedbe glede upravičenosti plačila, kar kaže na njegovo skrbnost in ne na morebitno »naklepno« plačilo ter da Komisija ni ugotovila nobene kršitve Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Inšpektor Sektorja proračunske inšpekcije na Uradu RS za nadzor proračuna na Ministrstvu za finance pa je po pregledu dokumentacije predsednici zapisal, »… da so pravdni stroški izplačani upravičeno, saj zavod lahko v določenih zadevah članom sveta zavoda izplača stroške, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom. Iz vložene tožbe jasno izhaja, da je tožbo vložila predsednica sveta in se tožba navezuje na javni zavod. Tožeča stranka je članica in predsednica sveta javnega zavoda Knjižnica– Kulturni center Lendava.« Stroški so bili torej izplačani v skladu z zakonom. Ker to Občini ni zadostovalo, so naročili še nadzor poslovanja v KKC Lendava pri zasebnem revizijskem podjetju Adakta d. o. o. Ne glede na predložena zgoraj omenjena dokazila, so ti v končnem poročilu zapisali, da je tožbo vložila fizična oseba. Zunanja revizija, ki jo je naročila in plačala Občina Lendava iz javnih sredstev predvsem s ciljem spodbijanja mnenja KPK in MF ter krepitve mnenja NO, je bila popolnoma nepotrebna.
Ugotovitvi nadzornega odbora in revizijskega podjetja sta 20. oktobra 2021 na seji novoimenovanega sveta, ki ga je ustanovil župan, privedli do tega, da so člani tega sveta zapisali, da so nastale take okoliščine, ki narekujejo svetu zavoda ukrepanje, in sicer je naloga sveta zavoda, da razreši direktorja pred iztekom mandata. Zanimivo pri vsem tem je, da ta svet zavoda ne upošteva ne ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije, ne inšpektorja Sektorja proračunske inšpekcije Urada RS za nadzor proračuna Ministrstva za finance, ki sta nedvomno višja organa od občinskega nadzornega odbora, sploh pa od mnenja plačanega revizijskega podjetja. Na podlagi mnenj KPK in inšpektorja Sektorja proračunske inšpekcije Urada RS za nadzor proračuna MF je KKC Lendava na svojih spletnih straneh objavil izjavo za javnost.

Še bolj čudno je, da je župan Janez Magyar zamolčal odgovor, ki mu ga je na njegovo poizvedovanje poslal inšpektor Sektorja proračunske inšpekcije Urada RS za nadzor proračuna Ministrstva za finance dne 8. 10. 2021, in sicer še pred zadnjo sejo sveta zavoda, kjer so se odločili za uvedbo postopka o razrešitvi direktorja, dopis, ki ga je prejel župan Janez Magyar pa se nanaša na domnevno sporno nakazilo KKC Lendava. Iz tega dopisa inšpektorja izhaja, da je ugotovitev Nadzornega Odbora Občine Lendava o spornih izplačilih napačna, saj ni šlo ne za fizični in ne osebni interes nekdanje predsednice sveta KKC. Ne glede na to prejeto pojasnilo pristojnega državnega organa je po naročilu Občine Lendava revizijo v KKC Lendava proti plačilu izvedlo še podjetje Adakta d. o. o. iz Trbovelj, ki je kljub vsem mnenjem, ki to zanikajo, v končnem poročilu z dne 10. novembra 2021 ugotovilo, da je bila poraba teh sredstev nenamenska. Napačne ugotovitve Nadzornega odbora Občine Lendava in Adakta d. o. o. pa so podlaga za točko dnevnega reda na seji sveta zavoda, ki je sklicana za 6. 12. 2021, kjer bodo člani sveta, ki ga direktor ne priznava kot legitimnega, saj ga je ustanovil župan, ki teh pristojnosti nima, razlogi za pričetek razrešitve dr. Alberta Halásza kot direktorja KKC Lendava.
Tri leta že traja gonja in javna diskreditacija oseb, ki delajo v korist lokalne skupnosti, pa očitno trenutni vladajoči lokalni strukturi niso všečni. Očitano jim je bilo namreč sodelovanje z nekdanjim županom Občine Lendava in zaradi tega onemogočeno sodelovanje s sedanjim. Vprašajmo se torej ali je to, sploh v takšni majhni skupnosti, iz katere je vedno bolj očiten beg mladih, predvsem pa možganov, res potrebno? Koliko energije in denarja je bilo porabljenega za to in komu to koristi? Očitno le osebnemu zadovoljstvu določenih posameznikov, ki vodijo lokalno skupnost.

2 KOMENTARJI

KOMENTIRAJ

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

Most Popular

Recent Comments

Pavel Lendvay on Županove skrivnosti 1 del