36.1 C
Lendava
sreda, 29. junija 2022
Domov Lendava danes Izjava zaposlenih DSŠ Lendava

Izjava zaposlenih DSŠ Lendava

Izjava zaposlenih DSŠ Lendava

V zadnjih nekaj mesecih so se v javnosti, lokalnih in regionalnih medijih pojavile informacije, članki in komentarji v povezavi z našo šolo in ravnateljico Silvijo Hajdinjak Prendl.
6. maja 2021 je bil objavljen razpis za delovno mesto ravnatelja Dvojezične srednje šole Lendava, prijavo na delovno mesto pa je vložila samo dosedanja ravnateljica Silvija Hajdinjak Prendl. Postopek izbire in imenovanja ravnatelja je bil izveden na podlagi vseh veljavnih predpisov, ki se nanašajo na izbiro in imenovanje ravnatelja izobraževalne ustanove (53. in 53. a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-NPB19, Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15: ZOFVI-NPB19). V postopku so bila pridobljena mnenja vseh organov, ki jih določa 2. odstavek 53. a člena ZOFVI, razen mnenja lokalne skupnosti, ki na zaprosilo za pridobitev mnenja tega ni storila in tako zamudila 20 dnevni zakonski rok. Vsa ostala pridobljena mnenja so bila pozitivna. Svet zavoda Dvojezične srednje šole Lendava je tako na podlagi 7. odstavka prej omenjenega člena o izbiri odločal brez mnenja lokalne skupnosti. Postopek imenovanja ravnatelja je torej potekal v skladu z zakonodajo, kar je bilo ugotovljeno tudi v inšpekcijskih nadzorih.

Zaposleni DSŠ Lendava smo se zaradi različnih objav v medijih in inšpekcijskih nadzorov odločili, da bomo podali izjavo za javnost, saj so se po imenovanju ravnateljice prijave na različne inšpekcije in tako tudi nadzori začeli kar vrstiti. Ena od prijav, ki smo jo prejeli od medijev, pa je bila napisana tudi v imenu zaposlenih.

Za zaposlene na šoli je vsak inšpekcijski nadzor zaradi neutemeljenih obtožb zelo stresen. Takšne anonimne prijave ne zadevajo samo ravnateljice, ampak tudi nas, zaposlene na Dvojezični srednji šoli Lendava.

S tem pismom želimo vsi zaposleni, ki smo podpisali to izjavo, poudariti, da takih prijav inšpekcijskim službam zaposleni nismo in ne bomo dajali, saj je vsebina teh prijav žaljiva, neprimerna in neokusna. Take prijave, ki pridejo tudi do medijev, prikazujejo šolo v slabi luči. Vse tiste, ki ste v našem imenu pisali prijave zato pozivamo, da tega ne počnete oz. se na njih podpišite z imenom in priimkom in s tem prevzemite tudi odgovornost za trditve, ki jih v teh prijavah navajate.

Učiteljski zbor je kandidatki Silviji Hajdinjak Prendl pri imenovanju za ravnateljico izkazal 90 % podporo. Menimo, da ta podpora govori sama zase.

Zavedamo se, da ljudje različno razmišljamo, se odzivamo in ravnamo, zato moramo spoštovati drugačnost, vendar jo moramo znati izraziti na primeren način, da ne oskrunimo integritete posameznika. Različna mnenja in kultura dialoga so osnove konstruktivnega dela ter gonilo razvoja in napredka.

Zaposleni, ki smo odreagirali na te obtožbe, kot tudi ravnateljica, si želimo, da bi v miru lahko opravljali svoje delo, da bi lahko svojo energijo vlagali v svoje osnovno poslanstvo, tj. v vzgojo in izobraževanje mladih, ne pa da se moramo braniti pred klevetanjem in neargumentiranim pisunstvom.

Zaposleni DSŠ Lendava
(seznam podpisnikov je v tajništvu šole)

 

A KKI, Lendva alkalmazottainak nyilatkozata

Az eltelt hónapokban a nyilvánosságban, helyi és regionális médiában több, az iskolával és igazgatójával, Hajdinjak Prendl Silvijával kapcsolatos információ, cikk és kommentár jelent meg.

2021. május 6-án jelent meg a Kétnyelvű Középiskola, Lendva igazgatói munkahelyének betöltésére vonatkozó pályázat, amelyet csak egy személy pályázott meg, éspedig az eddigi igazgató, Hajdinjak Prendl Silvija. Az igazgató kiválasztásának és kinevezésének folyamata a nevelési-oktatási intézmény igazgatójának kiválasztására és kinevezésére vonatkozó összes érvényes jogszabályok alapján történt (Az oktatás és nevelés megszervezéséről és finanszírozásáról szóló törvény 53. és 53. a cikkelye – ZOVFI-NPB19, SzK Hivatalos lapja, 16/07 – egységes szerkezetbe foglalt hivatalos szöveg, 36/08, 58/09, 64/09 – jav., 65/09 – jav., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D és 47/15: ZOFVI-NPB19 sz.). Az eljárásban a pályáztató intézmény megszerezte az előbb említett törvény 53. a cikkelyének 2. bekezdésében meghatározott összes intézmény, ill. testület véleményezését, kivéve a helyi önkormányzat véleményezését, amely a vélemény kérelmezése ellenére nem adta meg az igazgatójelöltről szóló véleményét, és így elmulasztotta a törvényben is meghatározott 20 napos határidőt. Az összes megszerzett vélemény pozitívan véleményezte az igazgatójelöltet. A Kétnyelvű Középiskola, Lendva Tanácsa így az említett törvény 53. a cikkelyének 7. bekezdése alapján az igazgató kinevezéséről a helyi önkormányzat véleményezése nélkül döntött. Az igazgató kinevezése tehát a jogszabályokkal megegyezően történt, amit a felügyelőségek ellenőrző eljárásai is megállapítottak.

A KKI, Lendva alkalmazottai a médiában megjelent különböző megnyilvánulások és a felügyelőségi ellenőrzések miatt úgy döntöttünk, hogy nyilatkozatot teszünk, hiszen az igazgató kinevezését követően egyszerre csak sokasodni kezdtek a feljelentések a különböző felügyelőségekre, és így az ellenőrző eljárások is. Az egyik feljelentés, amit egyébként a médiától kaptunk meg, pedig az iskola alkalmazottai nevében volt megírva.

Az alkalmazottak számára minden, különösen alaptalan vádak miatt történő felügyelői eljárás erősen megrázó dolog. Az ilyen névtelen feljelentések nem csak az igazgatót érintik, hanem bennünket is, a lendvai középiskola összes dolgozóját.

Ezzel a levéllel az összes alkalmazott, akik aláírtuk ezt a nyilatkozatot, azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a felügyelőségekre nem tettünk és nem is fogunk tenni ilyen feljelentéseket, hiszen azok tartalma sértő, alaptalan, nem megfelelő és ízléstelen.
Az efféle feljelentések, amelyek a médiához, médiába is eljutnak, rossz fényt vetnek az iskolára. Ezért mindazokat, akik a mi nevünkben írnak efféle feljelentéseket, felszólítunk, hogy ezt ne tegyék, ill. álljanak azok mögött teljes nevükkel, így pedig vállalják a felelősséget az ilyen feljelentésekben felhozott vádakért.

A tanári kar Hajdinjak Prendl Silvija igazgatójelöltnek a kinevezési eljárásban 90%-os támogatást mutatott ki. Úgy véljük, hogy ez a támogatás önmagáért beszél.

Tudatában vagyunk annak, hogy az emberek különbözően gondolkodunk, reagálunk és cselekszünk, ezért tiszteletben kell tartanunk a másságot, de tudnunk kell azt megfelelő módon kifejezni úgy, hogy azzal ne sértsük meg egyének integritását, feddhetetlenségét és becsületét. A különböző vélemények és a párbeszéd kultúrája a konstruktív munka alapjai, valamint a fejlődés és előrehaladás alapjai.

Azok az alkalmazottak, akik reagáltunk az említett vádakra, az igazgatónővel együtt azt kívánjuk, hogy békében és nyugalomban végezhessük munkánkat, energiánkat pedig továbbra is alapvető küldetésünkbe fektethessük, tehát a fiatalok nevelésébe és oktatásába, nem pedig abba, hogy folyamatosan a pletykaszintű és alaptalan vádakozás ellen kelljen védekeznünk.

A KKI, Lendva alkalmazottai
(az aláírók listája az iskola titkárságában van)

KOMENTIRAJ

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj

Most Popular

Recent Comments

Pavel Lendvay on Županove skrivnosti 1 del